Zdvořilý web :-)

Kontakt
Rody a rodokmenyZa dlouhá léta, co se zabývám genealogií, se mi podařilo vytvořit databázi s několika tisíci vzájemně příbuzensky propojenými osobami a rody. Některé níže uvedené rody mám zpracované kompletně, některé z níže uvedených mě příjdou zajímavé, ale na své kompletní zpracování ještě čekají. Pokud máte zájem se o níže uvedených rodech dozvědět více, napište mi.
A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Abraham


Příjmení odvozeno od křestního jména. Obdobně jako u dalších příjmení vzniklých touto cestou, vyvinulo se příjmení Abraham na několika místech nezávisle na sobě. Jedním z míst jeho vzniku je i obec Čistá (dříve Litrbachy) a odsud se rozšířilo dále na Litomyšlsko. Mezi nejznámnějšího příslušníka rodu patří Matěj Abraham (1601-1680), jeden z vůdců selského povstání roku 1680, za což byl sťat a na kolo dán.

Objednat rodokmen rodu Abrahamů z Litomyšlska.

Andrle


Příjmení odvozeno od jména Ondřej, Andreas. K dubnu 2004 jej v ČR nosilo 2 452 osob, v roce 2013 pak 2449 osob. Počet členů rodu tak víceméně stagnuje. Příjmení se vyvinulo na několika místech nezávisle na sobě a to i na geograficky málo vzdálených lokalitách. Procentuelně nejpočetněji je dnes zastoupeno na Poličsku, kde se vyvinulo nezávisle hned ve dvou případech - v Širokém Dole na počátku 17. století u potomků Vondry Čarase a v Oldříši okolo roku 1637 po Andrlovi Vopákovi a to jak v podobě Andrle, tak v podobě Andrlík (viz. níže). V Širokém Dole se zde stejného rodu v mužské linii vyvinulo i příjmí Krejčí a Šimek (viz. níže). Nezávisle na Poličsku se příjmí Andrle vyvinulo i na Vysokomýtsku. V Širokém Dole držela se v rodě dlouho zakázaná evangelická víra. 37 členů rodu odešlo v druhé polovině 19. století do Ameriky.

Objednat rodokmen rodu Andrlů z Poličska.

Andrlík


Podobně jako Andrle, je příjmení Andrlík odvozeno od křestního jména Ondřej, Andreas. V roce 2013 jej nosilo 969 osob. O co méně je členů rodu, o to více jsou koncetrovaní do oblasti Poličky a okolí. Na Poličsku toto příjmení nosí každý 328. Poprvé se toto příjmení objevuje v zápisech z roku 1637, kdy Jan Andrlík ujal grunt po otci Andrlovi Vopákovi.

Objednat rodokmen rodu Andrlíků z Poličska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Báča / Bačovský


Na Svitavsku se vyvinulo příjmení Báča zkrácením příjmení Bačovský, tj. původem z Bačova, dnes části města Boskovice v bývalém okrese Blansko. Prvního Bačovského můžeme najít ve Starém Svojanově již na počátku 17.století. Z příjmení Bačovský se zde odvodilo i příjmení Báča. Prapředek rodu Báčů ze Svitavska tak neměl nic společného s pastevcem ovcí, byť chov ovcí byl v 17. a 18. století značně rozšířen zejména na panských statcích. Jiná situace však může být u příjmení Bača s krátkým „a“, vyskytujícím se na Moravě při Slovenském pomezí a hojně též na Slovensku, tj. v oblastech kde lze naopak předpokládat vznik příjmí v souvislosti s pasením ovcí.

Objednat rodokmen rodu Báčů / Bačovských ze Svitavska.

Bárta


Příjmení Bárta se vyvinulo z křestního jména Bartoloměj ve smyslu syn Bárty, Bártla, Bartoloměje. Dnes toto příjmení nosí bezmála 10 tisíc obyvatel v České republice. Příjmení však vzniklo na několika desítkách místech zároveň. Jedno z míst bylo i Prosečsko, bývalé zámecké panství Nové Hrady. Na Prosečsku rod Bártů pochází pravděpodobně z Olšan, dnes části obce Chotěnov. Až do poloviny 19.století však Olšany patřily k panství Nové Hrady, zatímco Chotěnov k zámeckému panství Litomyšl. V polovině 17.století můžeme v Olšanech najít 28letého sedláka Václava Bártu s 20tiletou manželkou Kateřinou a 24letou podruhyní Voršilou. Od počátku 18.století však můžeme Bártovi najít i v Záboří, dnes části Proseče a jinde.

Objednat rodokmen rodu Bártů z Prosečska.

Beneš


Příjmení Beneš je odvozeno od křestního jména Beneš. To vzniklo krácením křestního jména Benedikt (=blahoslavený, požehnaný) s přidáním běžné české přípony –eš. Příjmení tak vzniklo na několika místech zároveň. Současní nositelé příjmí tak nemají jednoho společného předka. Mezi místa jeho vzniku patří i Litomyšlsko a Vysokomýtsko, kde vzniklo taktéž na několika místech zároveň.

Objednat rodokmen rodu Benešů z Litomyšlska/Vysokomýtska.

Boštík


Příjmení Boštík vzniklo na konci 16.století v obci Zrnětín na Litomyšlsku. Jeho prvním nositelem byl Mikuláš Boštík jinak Michálek. Tvar Boštík se používá jako zkrácenina pro jméno Bohuslav – Boha slavit, boštit. Ten, kdo boha slaví, boští jej, je pak Bohuslav, Boštík. Příjmí vzniklo v době jitření náboženských sporů na panství Litomyšl a zákazu činnosti Jednoty bratrské na tomto panství. I rod Boštíků býval kdysi nekatolickým. Teprve však potomci Mikuláše se stali katolíky a po nich i celý rod Boštíků. V roce 2013 nosilo příjmení Boštík-ová v ČR 449 osob. Potomky Mikuláše Boštíka však můžeme dnes najít v Chorvatsku, Německu a Americe.

Objednat rodokmen rodu Boštíků.

Břeň


Příjmení Břeň, nebo také až do přelomu 18. a 19. století hojně psané jako Mřeň, patří mezi nejstarší příjmení na Svitavsku. Nejstarší písemné záznamy s příjmím Mřeň jsou ze vsi Střítež u Poličky již z poloviny 16. století. Díky neustálenosti používaných příjmí jsou Mřeňovi i předky dalších známých rodů z okolí - Střítežských a Jílků. Rod zaznamenal vzestup v první polovině 17. století, kdy patřil mezi nejvýznamnější selské rody v okolí Poličky držící rychtářské a konšelské úřady. Populační exploze rodu v následujících stoletích je pak příčinou dnešního hojného rozšíření - v roce 2014 nosilo v ČR příjmení Břeň-ová celkem 643 osob, všichni s jedním společným předkem. Rod si z velké části zachoval ještě z dob husitských původní evangelické vyznání. Potomky rodu můžeme dnes najít i v Americe.

Objednat rodokmen rodu Břeňů.

Buben


Příjmení Buben vzniklo nepochybně na několika místech zároveň. První nositel příjmí měl patrně blízský vztah k bubnu jako hudebnímu nástroji. Jedno z míst vzniku tohoto příjmení je i Pohora, dnes část obce Sebranice na Litomyšlsku. V urbáří zámeckého panství Litomyšl je uváděno již v roce 1548. V roce 2013 příjmení nosilo 797 a počtu členů rodu ubývalo (2010 - 813 osob). Hojně rozšířeni jsou stále i v okolí Litomyšle a Vysokého Mýta.

Objednat rodokmen rodu Bubnů z Litomyšlska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Černín


Černínové z Chudenic patří mezi známe šlechtické rody. Příjmení Černín se však vyskytuje i v nešlechtickém prostředí a lze předpokládat, že vzniklo nezávisle na šlechtickém rodu Černínů. Na Litomyšlsku se vyskytuje již v první polovině 16. století v Morašicích. Právě v Morašicích a sousedních Lažanech byli Černínové v 16. století velmi aktivní. Dnes již nepatří Litomyšlsko mezi oblast silně Černíny osazenou.

Objednat rodokmen rodu Černínů z Litomyšlska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Dědek


Příjmení Dědek může být odvozeno buď od starce, nebo z přeneseného významu. Dědek se nazývala stolice na naklepávání kosy a snopu na vrcholu mandele. Příjmení vzniklo na několika místech zároveň a již v polovině 17. století bylo poměrně četné. Dnes je nejvíce rozšířeno na Trutnovsku.

Objednat rodokmen rodu Dědků z Královehradecka.

Dubišar


Příjmení Dubišar patří do skupiny originálních regionálních příjmení vzniklých na Litomyšlsku. Dodnes je právě zde a v nejbližším okolí četné. Můžeme jej najít již v urbáři z roku 1548 v Trstěnici. Odsud se rozšířilo do Horního Újezda a okolí.

Objednat rodokmen rodu Dubišarů.

Duchoň


Příjmení Duchoň je odvozeno od křestního jména otce prvního nositele příjmí. První Duchoň byl tedy synem Duchoně. Křestní jméno Duchoň je pak odvozeno od staroslovanského jména Duchoslav, tj. slavný duchem případně slavící ducha.Při tomto původu příjmení se nelze divit, že vzniklo na několika místech zároveň. Již v polovině 17. století je tak můžeme najít hojně zastoupené v kraji Hradeckém, ale také Prácheňském, Čáslavském, Plzeňském, Vltavském, Bechyňském, Podbrdském, Kouřimském a Litoměřickém. Vyjma 4 krajů tak lze najít příjmení Duchoň rozprostřené po celých Čechách v místech s původním slovanským obyvatelstvem. V Podbrském kraji se příslušníci rodu Duchoň objevují již v první polovině 17. století v Suchomastech nedaleko Berouna. Odsud se pak rozšířili i do okolí.

Objednat rodokmen rodu Duchoňů z Podbrdska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Ernest


Příjmení Ernest vzniklo z německého křestního jména Ernest. Nejstarší písemný záznam na Hořovicku můžeme najít již v roce 1633. Předci rodu sem pravděpodobně přišli v souvislosti s železnou historii kraje.

Objednat rodokmen rodu Ernestů z Podbrdska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Fajmon


Příjmení odvozeno pravděpodobně zkrácením z Fajnemon (1651 četné v Poličce) = poctivý muž, nebo z počeštěného německého jména Veit (vít) –Veitman, Fajtman, Fajmon – Vítův muž. Toto jméno je typickým představitelem německých příjmení na Poličsku, dnes rozšířeno po celé severovýchodní části Českomoravské vysočiny. Dle klasika české amatérské genealogie Karla Kysilky v 15. a 16. století přišli do kraje němečtí havíři ze Saska a jižního Německa, kteří se později počeštili, ale jejich příjmení ve zkomolené podobě zůstala. Za pravděpodobnější lze však považovat, že příjmí vzniklo v německém jazykovém výběžku zvaném Hřebečsko (svitavský jazykový ostrov). Na panství města Poličky do tohoto jazykového výběžku spadaly obce Modřec a Česká Radiměř. Dnes je příjmení Fajmon časté vedle Poličska i v sousedních regionech - na Svitavsku, Litomyšlsku, Hlinecku, kolem Chrudimi a na moravské straně mezi Novým Městem n.M., Jimramovem a Bystřicí n. Pernšt. V Čechách žije celkem kolem 800 Fajmonů a Fajmanů, což znamená, že na nějakých 12.000 obyvatel připadá jeden Fajmon či Fajman, na Poličsku je však jejich četnost minimálně 400x vyšší. Podoba příjmení Fajnemon se dnes již nevyskytuje. Stejně tak Faimon bylo nahrazeno podobou s j – Fajman, Fajmon. K dubnu 2004 v ČR nosilo 562 osob příjmení Fajmon a 281 druhou podobu příjmení Fajman.

Objednat rodokmen rodu Fajmonů z Poličska.

Fairaisl


Příjmení se dnes vyskytuje v podobách Fairaisl, Fairaizl, Faiereisl, Fajrajzl, Feiereisl, Feuereisl, Feuereisel. Jméno je německého původu tvořené z předpony feuer (oheň) a reisel či snad původně reiseleiter (vedoucí výpravy). Výklad příjmí by tedy mohl souviset s vedením ohně a mít souvislost s činnostmi, které s ohněm měli co do činění - uhlířina, vypalování plynu v dolech či rozpalování horniny. Největší četnosti dnes dosahuje příjmí v Praze a na Hořovicku. Příjmí Feuereisel můžeme najít méně četně než výše uvedené podoby v ČR také v Německu. Podobu Fajrajzl můžeme najít i mezi emigranty do Ameriky na přelomu 19. a 20. století s původem Vítkovice (jedno z migračních míst hutníků z Hořovicka) a Strašic. Nejstarším známým výskytem příjmení na Hořovicku jsou pravděpodobně Strašice, kam předci Feuereiselů přišli v souvislosti s železářskou výrobou.

Objednat rodokmen rodu Fairaislů z Podbrdska.

Fitz


Příjmení Fitz patří mezi nejstarší na Litomyšlsku. Lze jej najít v počeštělé podobě Fic či Ficz i v německé verzi Fütz. Nejstarší zápisy lze najít v obci Litrbachy (dnes Čistá) k roku 1547. Lze tedy předpokládat, že předci Fitzovi byli původně němečtí usedlíci v oblasti Hřebečska a přišli v rámci kolonizace ve 13. století přes Slezsko z Německa. Vedle Litrbach (Čisté) se rod rozšířil zejména v Jansdorfu (Janově).

Objednat rodokmen rodu Fitz ze Svitavska.

Flídr


Příjmení je odvozeno od německého Friede – klid, mír. Praotec Flídrů byl tedy mírný a klidný muž. Podoba Flídr je pak specifická pro Litomyšlsko, kde vznikla a je dodnes spolu se sousedním Poličskem nejrozšířenější. Dnes se toto příjmí objevuje ve variantách Flídr (1006 osob), Flidr (38 osob zejména Vysoké Mýto a okolí), Fliedr (45 osob, zejména Poličsko) a Flieder (Brno). Ve srovnání s rokem 2004 je rod mírně na vzestupu (993 osob s příjmením Flídr-ová v roce 2004).
Příjmí pochází od německých usedlíků z Hřebečska, původně německých obcí dnešního Svitavska. Můžeme předpokládat, že předci rodu přišli na Hřebečsko v rámci kolonizace ve 13. století. Genetický výzkum prokázal spojitost rodu s oblastí jižního Německa, kam se prapředci Flídrů dostali pravděpodobně se Skythy.

Objednat rodokmen rodu Flídrů ze Svitavska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Graulík


Graulík, Groulík. ale také Kraulík a Kroulík. Na Poličsku se objevuje již v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 soused Ondřej Graulík v Oldříši. Do roku 1829 se Graulíkovi rozšiřují dále do Cerkytle, Kobylí a Starého Kamence.

Objednat rodokmen rodu Graulíků.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Halouska


Příjmení Halouska/Halouzka respektive Halousek/Haloušek bylo četné již v polovině 17. století. Zatímco v Čechách jej můžeme v Berní rule najít na 3 místech, na Moravě v Lánovém rejstříku se nalézá dokonce 31. Lokality jsou od sebe často velmi vzdáleny a lze tak předpokládat, že příjmí se vyvinulo nezávisle na několika místech najednou. Stejně tak dnešní nositelé příjmení Halouska/Halouzka a Halousek (v roce 2014 se jednalo o 1 061 osob) nebudou mít pravděpodobně všichni pouze jediného společného předka Halousku. Zatímco podoba Halouska je dnes nejvíce rozšířena na Litomyšlsku včetně podoby Halousek, podoba Halouzka má své zastoupení především na Moravě, obzvláště na Tišnovsku. Na Litomyšlsko se však Halouskovi dostali pravděpodobně z Moravy. První historický záznam je zde svatba Matěje Halousky z Olešnice s Markétou vdovou po Viktorýnovi Kovářovi v obci Makov. Právě v Makově se také rod v následujícím období široce rozšířil.

Objednat rodokmen rodu Halousků na Litomyšlsku.

Hamouz


Příjmení vzniklo na Rakovnicku. V nejstarších zápisech psáno jako Hamous. Dnes se však tato podoba vyskytuje vyjímečně. Existuje několik možných výkladů původu příjmení. První předpokládá, že příjmení Hamouz je odvozeno od křestného jména otce Abrahama. Takto je odvozeno např. příjmení Háma či Hamšík. Variantně tak mohlo vzniknout i příjmení Hamouz. Druhá varianta odkazuje na sloveso hamouziti, tj. „dříti se v práci“. Ten, kdo se hamouzil, byl Hamouz.

Objednat rodokmen rodu Hamouzů.

Háp a Haupt


Příjmení Háp vzniklo patrně od německého Haupt (hlava i rodiny, hlavní, vrchol, náčelník, čelo). Příjmení Haupt bylo již v 16. století četné v okolí Moravské Radiměře a Vendolí na Svitavsku, tj. prostoru někdejšího německého jazykového ostrova zvaného Hřebečsko. Přenesením příjmení Haupt do českého prostředí Poličska byla původní německá podoba příjmí Haupt postupně zkomolena na tvary Haubt, Haub, Haup, Haap, Háp. Časté je prolínání těchto příjmí v zápisech.

Druhá teorie říká, že příjmení Háp lze také odvodit i z českého prostředí od slova hapati, tj. udělat hop (srovnej Kotík-Naše příjmení, 1897). První Hap tak mohl svoji přezdívku získat od toho, jak někde seskočil (hapal) či skočil (udělal hop) či podle stylu jeho chůze či běhu.

V roce 2013 nosilo příjmení Háp v ČR 159 osob. Přechodový tvar Haap zcela vymizel, 17 osob nosí příjmení Hauba – zde se však může jednat i o úpravu původního příjmí Houba či Huba. Nejvíce početné je příjmení Haupt a to 481 osob.

Objednat rodokmen rodu Hápů.Objednat rodokmen rodu Hauptů.


Havlík


Příjmení Havlík je odvozeno od křestního jména Havel četného v 16. a 17. století. Příjmí vzniklo u nás na řadě míst a je tak hojně rozšířeno. V roce 2015 jej nosilo bezmála 8 tisíc osob. Jedním z míst jeho vzniku je i ves Bzová na Podbrdsku, odkud se následně rozšířilo po okolí, zejména do Žebráku. Blízkými příbuznými rodu jsou dnes příjmení Podskalský a Skalka pocházející ze stejné oblasti.

Objednat rodokmen rodu Havlíků z Podbrdska.

Havran


Příjmení Havran je slovanského původu a vzniklo na několika místech současně v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Příjmení Havran-ová v ČR v roce 214 nosilo 762 osob, na Slovensku v roce 1995 celkem 1 353 osob. Můžeme jej však najít i v Maďarsku, Chorvatsku, Polsku (Halič), USA a překvapivě již na konci 19. století i v Anglii a Irsku. Inspirací pro pojmenování podle jména ptáka mohla být výrazná černá barva vlasů. Ve starší zápisech se občas prolíná příjmí Havran s ještě četnějším příjmím Havránek a tak nelze v některých případech vyloučit ani příbuznost některých Havranů a Havránků. Zatímco na Moravě vzniklo příjmení Havran pravděpodobně v okolí Hranic na Moravě (Jindřichov), v Čechách můžeme již v polovině 17. století najít toto příjmí na 7 od sebe často velmi vzdálených lokalitách. Na počet obyvatel je dnes nejvíce zastoupeno na Litomyšlsku, kde jej můžeme najít již počátkem 17. století v Dolním Újezdě. Odsud se také rozšířilo i do dalších lokalit v okolí.

Objednat rodokmen rodu Havranů z Litomyšlska.

Hubinka


Příjmení Hubinka je dnes nejpočetněji rozšířeno na Litomyšlsku. V místní části Sebranic, v Kališti, můžeme najít rod Hubinků již k roku 1653. Nejedná se však patrně o český, ale o moravský rod. Při lánové vizitaci na Moravě v letech 1669-1679 jej můžeme na Moravě najít hned v 17 lokalitách a to mnohdy značně vzdálených. To vzbuzuje dohady, že příjmení vzniklo na několika místech současně. Litomyšlsku by nejblíže byla oblast Mohelnicka, kde Hubinkovi žili tehdy na předměstí Mohelnice, v Krchlebech a v Bílé Lhotě.

Objednat rodokmen rodu Hubinků.A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Chadima


Rod Chadimů pochází z Lubné. Zde jej lze najít již v první polovině 16. století. Odsud se pak rozšířil do okolí. Největší rozšíření má příjmení dnes právě na Litomyšlsku. Nelze však vyloučit, že příjmení vzniklo nezávisle na sobě i jinde. Již v polovině 17. století můžeme najít příjmí Chadim v Březové u Jílového a příjmení Chadima hned na několika místech v Čechách – Ctiboř u Počátků, v Končicích u Chlumce nad Cidlinou, ve Vysokém Chlumci a Bražné u Sedlčan a v Chocni.

Objednat rodokmen rodu Chadimů z Litomyšlska.

Chalupník


Příjmení Chalupník je odvozené od chalupy, tj. v 17. století menšího zemědělského hospodářství. V polovině 17.století bylo příjmí hojně rozšířené – vzniklo na několika desítkách míst současně obdobně jako příjmí Chalupa, Chaloupka, Chalupníček, apod. V Chrudimském kraji bylo v Domorodicích, ve Svářeni a Rzi.
Na panství Nové Hrady je v soupise poddaných podle víry ve vsi Záboří uvedena v roce 1651 40ti letá vdova Anna Chalupnice s 25 letou dcerou Salomenou, obě vyznání nekatolického. V seznamu nebyly uváděny děti do 12ti let. V Berní rule z roku 1654 mezi sedláky žádného Chalupníka nenalézáme, avšak v Urbáři z roku 1685 můžeme již mezi sedláky najít Jakuba Chalupníka. V 18.století se rod hojně rozšířil. Jen v Proseči můžeme na počátku 19.století najít 7 větví rodu, které se dále šířily nejen v blízském okolí, ale i dále do kraje, Ameriky, apod.

Objednat rodokmen rodu Chalupníků z Prosečska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Jílek


Příjmí Jílek vzniklo z křestního jména Jiljí a v Čechách a na Moravě má nepochybně několik různých předků. Viz. např.výskyt příjmí Jílek a Jilji dle Berní ruly v roce 1654.Od husitských válek drželi se Jílkové kališnictví transformované Jednotou bratrskou. Mnozí Jílkovi byli v 18. století predikanty, tj. laickými kazateli. Také převáděli ostatní evangelíky za hranice a do Čech nosili zakázané knihy. Nejznámějším z nich Jan Jílek (1707-1780), jehož osudy jsou popsány v knize Pamětní věci aneb běh života českého exulanta Jana Jílka, kterýž dne 3. října 1780 v Berlíně k Spasiteli se odebral a z velkého soužení přišel do věční radosti od Vladimíra Míčana. Mnoho Jílků (Yilek) můžeme také najít i mezi emigranty do Ameriky. V ČR je toto příjmení na 167 příčce četnosti se zastoupením 6 173 osob.

Jen na Litomyšlsku a Poličsku se příjmí vyvinulo hned na několika místech, dokonce i v sousedních vesnicích. Tak je tomu např.u Stříteže, Širokého Dolu a Kamence, kde se příjmí vyvinulo nezávisle na sobě na přelomu 16. a 17.století.

Objednat rodokmen rodu Jílků.

Jiřík


Příjmení je odvozeno od křestního jména Jiří. Jméno pochází z řeckého Geórgos s významem zemědělec, rolník. V dnešní době je to druhé nejoblíbenější jméno hned po Marii a bylo oblíbeno i v minulosti. Příjmí vzniklo v Čechách ve významu Jiřího syn, dcera. Proto i existuje několik variací příjmení – Jiří, Jiřič (patrně není českého původu), Jiříček, Jiřička, Jiřičko, Jiřičný, Jiřík, Jiříkovský, ale také Jiřímský, Jiřina, Jiřinec, Jiřinský či Jiřišta. Ani kdybychom zůstali u sledovaného tvaru Jiřík, nemůžeme si myslet, že je jen jeden původce tohoto příjmení. Vedle tvaru Jiříček, které ještě více naznačuje, že se jedná o dítě Jiřího, je z uvedených variant příjmení Jiřík nejrozšířenější. V květnu 2006 toto příjmení nosilo v Čechách 819 mužů a 877 žen, tedy celkem 1696 osob, čímž patří mezi tisíc nejrozšířenějších příjmení v ČR. Na Litomyšlsku se příjmí v podobě Cjiřzík vyskytuje prvně r.1682, kdy je mezi narozenými na Kališti.

Objednat rodokmen rodu Jiříků z Litomyšlska.

Jiskra


Příjmení Jiskra patří na Litomyšlsku mezi jedno z nejstarších příjmení. Původ má zde v Dolním Újezdě, kde je zachyceno již v urbáři z roku 1548. V Dolním Újezdě se rod udržel i po následující staletí a expandoval odsud do okolí. I díky tomu, je dodnes na Litomyšlsku četné. Vzhledem k jeho současnému rozšíření lze předpokládat, že příjmení vzniklo nezávisle na několika místech současně.

Objednat rodokmen rodu Jiskrů z Litomyšlska.

Jonáš


Příjmení odvozeno od jména Jonáš – děti Jonáše. K dubnu 2004 jej v ČR nosilo 3 722 osob.

Objednat rodokmen rodu Jonášů z Poličska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Kabrhel


ale také Gabrhel, Gabriel a Kabriel. Příjmí vycházející z křestního jména Gabriel (syn Gabriela) bylo v průběhu času zapisováno v různých podobách (Gabrhel, Gabriel, Gabryel, Kabriel), až se na Litomyšlsku vyprofilovalo do specifické podoby Kabrhel. Na Litomyšlsku mají všichni jednoho společného předka žijícího na přelomu 16. a 17. století v Dolním Újezdě. Odsud se rozšířil rod do okolí, ale i na Moravu a jinam.

Objednat rodokmen rodu Kabrhelů.

Kadidlo


Příjmí vzniklo pravděpodobně ve Stříteži na panství Litomyšl (dnes součást Poličky). Příjmí je odvozené od vonné pryskyřice užívané většinou v kombinaci s myrhou a balzámem jako vykuřovadlo v kostele. Rod je dodnes v okolí hojně rozšířen. V roce 2008 nosilo příjmí v ČR celkem 195 osob (99 mužů a 96 žen) a v naprosté většině případů (65%) tomu tak bylo v Pardubickém kraji. Z okresů pak převažuje okres Svitavy (44,1%) a mezi obcemi s rozšířenou působností Litomyšl (21,5%) a Polička (16,4%). I z této statistiky je patrné, že příjmení Kadidlo má pravděpodobně jen jednoho společného předka.

Objednat rodokmen rodu Kadidlo.

Kalaš


ale také Kalas, Galas a Galaš, což jsou podoby stejného příjmení. Všechny tyto varianty se vyskytují dodnes. Příjmení se vyvinulo z latinské podoby křestního jména Havel - Gallus. První Kalaš byl tedy senem Havla. Stejně jako další příjmení vzniklá z křestního jména otce, nemají rody Kalas/Galas/Galaš jen jednoho prapředka, ale vznikly na několika místech zároveň. Jedním z míst jeho vzniku je i litomyšlsko.

Objednat rodokmen rodu Kadidlo.

Kárský


Příjmení původem pravděpodobně z Polska, kde je doloženo již k roku 1413. Příjmení je odvozeno od lokality, snad Karsy, ale v úvahu připadá i jméno obce Karsk, Karsko a Karski. Na Litomyšlsko se rod do obce Poříčí dostal v roce 1598. V polovině 17. století se však objevuje pustý Karský grunt i v Bělé pod Bezdězem a Matouš Karska v Netvořicích na panství Lešany. Patrně však jen na Litomyšlsku se rod rozšířil a sedí zde dodnes.

Objednat rodokmen rodu Kárský.

Kincl


Příjmení Kyncl se odvozuje od počeštěné varianty Künzel zdrobněliny německého křestního jména Kunz vzniklého ze jména Konrád. Jako příjmení vzniklé z křestního jména otce, má i příjmení Kincl několik míst svého vzniku. Jedním z nich je i Hřebečsko, odkud se přeneslo na Litomyšlsko. Nejstarší výskyt příjmení (Kunczel, Kynzle, Khynczl) se objevuje v obci Čistá (Lauterbach) roku 1583. Odsud se rozšířilo do okolí.

Objednat rodokmen rodu Kincl původem z Litomyšlska.

Kinský


Vedle šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova existuje i nepříbuzný rod Kinských s červenou krví. Pravděpodobně má dokonce i dvě místa svého původu - Křivoklátsko a Turnovsko. Historie rodu Kinských z Křivoklátska, povodem však z Tyrol, je spojena zejména s mlynářstvím a hutnictvím.

Objednat rodokmen rodu Kinský.

Kladivo


Příjmení Kladivo se však vyvinulo na několika místech zároveň. V polovině 17. století je můžeme v Čechách najít hned na 10 místech. Dokonce i na Litomyšlsku vzniklo patrně hned na dvou místech zároveň a to Horním Újezdě (1587) a v Říkovicích. I díky tomu je dnes právě Litomyšlsko místem, kde je příjmení Kladivo nejhojněji zastoupeno.

Objednat rodokmen rodu Kladivo původem z Horního Újezda.

Klusoň


je příjmí odvozené z povahy.

Objednat rodokmen rodu Klusoňů z Litomyšlska.

Kopecký


je příjmení odvozené z místní polohy. První Kopecký bydlel na kopci. Díky tomuto odvození vzniklo příjmení na mnoha místech zároveň. Ne všichni Kopečtí jsou si tak příbuzní. Jedním z míst jeho vzniku je i Litomyšlsko, kde je dodnes hojně rozšířeno. Lze spekulovat, že všichni Kopečtí na Litomyšlsku jsou si příbuzní.

Objednat rodokmen rodu Kopeckých z Litomyšlska.

Kostkové z Postupic


Kovařík


Původ příjmení Kovařík je odvozen od kovářského řemesla. Proto se až do 20. století můžeme setkat také s podobou příjmení s dlouhým á – Kovářík. Díky tomuto původu nemají potomci tohoto rodu jen jediného mužského předka, ale příjmí vzniklo na několika místech zároveň. Jedním z míst jeho vzniku je Křivoklátsko, kde se rod hojně rozšířil v Hudlicích.

Objednat rodokmen rodu Kovařík z Hudlic.

Krška


Příjmení odvozeno z vnější podoby. Nejstarší Krška byl malého vzrůstu. Jednalo se původně o vladycký rod připomínaný již v druhé polovině 15. století. Ještě v 17. století můžeme najít Krškovi jako many ve službách vrchnosti v Třebíči. Manství upadlo v průběhu 30leté války, kdy se ukázala nutnost profesionalizace armády. Zemskou hotovost nahradilo cvičené verbované žoldnéřské vojsko obtížně slučitelné s dalšími aktivitami jako vedení vlastního statku a administrace svěřených vsí. Tento vývoj znamenal u Kršků společenský propad a utužení poddanské závislosti na vrchnosti v Třebíči.

Objednat rodokmen rodu Kršků z Trnavy.

Křivka


Příjmení odvozeno z z přídavného jména křivý. Křivka je též druh ptáka. K dubnu 2004 jej v ČR nosilo 884 osob.

Objednat rodokmen rodu Křivků z Litomyšlska.

Kubka


Příjmení Kubka je odvozeno od křestního jména Jakub - Kuba - Kubka. Zapisováno však bylo též jako Kubík, Kuba či Kupka (fonetický přepis) a lokálně tak mohou být nositelé těchto příjmení blízce příbuzní. V polovině 17. století můžeme najít příjmení Kubka a Kubků na 34 místech v Čechách a 36 místech na Moravě, příjmení Kupka pak na třech místech v Čechách a 25 místech na Moravě. V roce 2014 nosilo příjmení Kubka 174 obyvatel a příjmení Kupka 3 889 osob. Již z počtu rozšíření příjmení je patrné, že vzniklo na několika místech současně. Jedním z míst jeho vzniku je i Poděbradsko, kde jej můžeme najít ve vsi Pečky již v polovině 16. století. Na počátku 17. století žijí pak Kubkovi v Polabci a následně v Kluku, odkud se dostali do Poděbrad a do Prahy.

Objednat rodokmen rodu Kubků z Poděbradska.

Kučera


Příjmení Kučera vzniklo na několika místech zároveň. Jedním z míst jeho vzniku je i Pohora, dnes součást Sebranic v okrese Svitavy. Jedná o jeden z nejstarších rodů na Poličsku a Litomyšlsku. Sirotčí knihy zámeckého panství Litomyšl zaznamenávají již k roku 1533 pět sirot Kučerových z Pohory. Z Pohory se pak Kučerovi rozšířili do okolí. Největší slávy dosáhli v Borové, kde drželi Kučerovi v 17. století zdejší rychtu.

Objednat rodokmen rodu Kučerových z okresu Svitavy.

Květenský


Přijmení je odvozeno od obce Květná, dnes v okrese Svitavy. S velkou pravděpodobnosti je spojeno s místním rychtářským rodem sídlícím zde v polovině 16.století. V následujících letech se pak rod hojně rozšířil do okolí. V roce 2013 nosilo příjmení Květenský/Květenská celkem 133 osob.

Objednat rodokmen rodu Květenský.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Lenoch


Krásné originální regionální příjmení s původem na Litomyšlsku, kde je dodnes i nejrozšířenější. Můžeme jej zde najít v obci Vidlatá Seč již k roku 1546. Ve Vidlaté Seči se pak rod držel i následující staletí a rozšířil se odsud i do okolí.

Objednat rodokmen rodu Lenochů z Litomyšlska.

Leška


Příjmení Leška vzniklo buď ze jména Aleš či jako označení lesního včelaře. Leš byl lesní úl, ale také drobné dřevěné uhlí. Relativně četnější rozšíření je podoby příjmení Leško, se kterým tvoří ženská část příjmení stejný tvar – Lešková. K dubnu 2004 v ČR nosilo tvar příjmení Leška a Leško dohromady 902 osob.

Objednat rodokmen rodu Lešků z Poličska.

Lorenc


Příjmení odvozené od jména Laurentius = Vavřinec. Četně bylo již v 17.století, kdy můžeme v Berní rule najít příjmí Lorenc a různé jeho odvozeniny 209x, převážně v Žateckém kraji a na Litoměřicku. V Chrudimském kraji se vyskytovalo v Ústí nad Orlicí (2x), Březovicích, Litomyšli, Oldříši (2x), Poličce a Karli. Obzvláště rozšířené je dnes na Poličsku - výskyt je zde dnes přibližně 10x vyšší než činí celorepublikový průměr. Jedná se zde pravděpodobně o potomky rychtáře Lorence z Oldříše. K dubnu 2004 jej v ČR nosilo 3 679 osob. Četná je i podoba Lorenz.

Objednat rodokmen rodu Lorenců ze Svitavska.

Lopour


ale také Lopaur a Lopauer. Příjmení vzniklo v obci Kamenec na Poličsku, kam předci rodu přišli z Hradce nad Svitavou. Rod se z Kamence brzy rozšířil do okolí – ještě na konci 17.století do Borové, v 18.století pak do Oldříše, do Pusté Rybné a na Damašek, do Širokého Dolu, do Betléma, do Telecího, do Sádku a následně i do Svaté Kateřiny. Z Poličska se rozšířil na Hlinecko, Svratecko a dále. Již v roce 1829 se jednalo o druhý nejpočetnější rod na Poličsku (přes 1,7% všech obyvatel). V roce 2012 čítal rod dohromady 306 osob, přičemž převládala varianta Lopour (212 osob) před Lopaur (75 osob) a Lopauerová (19 osob). V současné době je procentuálně i početně nejvíce rod zastoupen právě na Poličsku (každý 45.).

Objednat rodokmen rodu Lopour/Lopaur/Lopauer.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Machek


Příjmení bývá odvozováno od křestního jména Matěj - Mach - Machek. Jako příjmení vzniklé z křestního jména otce, má i příjmení Machek několik míst svého vzniku a ne všichni dnešní Machkovi jsou si tak příbuzní. Jako příjmení je doloženo již k roku 1457. Na Litomyšlsku se objevuje roku 1553 v Třemošné (dnes část Sebranic). V Třemošné se Machkovi udrželi i následná staletí a expandovali odsud do okolí. I přesto nepatří dnes již na Litomyšlsku mezi rozšířené.

Objednat rodokmen rodu Machek z Litomyšlska.

Marel


Příjmení je odvozeno od nářečního slovesa marat = špinit. Maral byl tedy zřejmě špinavý člověk. K dubnu 2004 jej v ČR nosilo 230 osob.

Objednat rodokmen rodu Marel z Litomyšlska.

Makovský


Příjmení Makovský je odvozeno od názvu obce Makov. Jen v české republice je však 5 obcí či místních částí tohoto jména. Makov však můžeme najít též na Slovensku, v Polsku. Přijmení Makovský tak můžeme najít nejen u nás a na Slovensku s několika místy původu, ale ve tvaru Makowski i v Polsku a Makowskij na území bývalého Sovětského svazu. O několika místech původu v Čechách nás přesvědčuje i přehled příjmení Makovský/Makovská v Berní rule z poloviny 17. století, kdy jej můžeme najít v Rakovicích u Mírovic, v Sušici, Libochovicích, Borové u Poličky, v Meziříčí u Tabora, v Žihli u Jesenice a Makově u Klatov.

Nás bude nejvíce zajímat lokalita Makova u Litomyšle patřící tehdy k městskému panství Polička. V samotné Makově se vyvinulo nejprve příjmí Makůvka. Syn Jíry Krčmáře Jan pobýval patrně nějaký čas mimo obec a začalo se mu říkat Makůvka. S touto podobou příjmí se můžeme v Makově setkat ještě v 18.století. I zde však postupně přešlo do podoby Makovský a tak se s podobou Makůvka dnes již nesetkáme.

Největšího rozmachu však dosáhli Makovští, kteří přišli na Poličsko do Borové. Z Borové se následně Makovští rozšířili do okolí – Poličky, Pusté Rybné, Svaté Kateřiny, Kobylí, Březin, Ždánic a jinam. Ze Ždánické větve pocházel např. Vincenc Makovský (3.6.1900 Nové Město na Moravě – 28.12.1966 Brno), akademický sochař, malíř, designér, profesor brněnské techniky a profesor Akademie výtvarných umění v Praze a účastník protinacistického odboje jako člen Národně revolučního výboru inteligence.

Makovští patřili také mezi částé emigranty do Ameriky.

Objednat rodokmen Makovských.

Mastný


Příjmí Mastný či Mastnej se v Berní rule vyskytuje na mnoha místech v zemi. To svědčí hned o několika místech vzniku tohoto příjmí odvozeného od přídavného jména mastný, možné příjmí pro řezníka, tj. městského původu. V polovině 17.století jej můžeme najít v Humpolci, ale také v Hlinsku, kde je uváděn k roku 1651 jako barvíř 48letý Mastný Jakub s rodinou. Mezi dětmi však není žádný mužský potomek a pokud, je mladší 12 let, tzn. narozen po roce 1640. Ve farnosti Sebranice u Poličky se Mastní objevují k roku 1685, kdy je zde uváděn nově narozený Jan, syn Jiříka Mastného. K dubnu 2004 nosilo příjmení Mastný-á v ČR 767 osob.

Objednat rodokmen rodu Mastný z Poličska.

Mlynář


Příjmení Mlynář je odvozeno od mlynářského řemesla. Historie mlynářství sahá do počátků zemědělské výroby a lze jej najít již na malbách starého Egypta. Mlynářství se zabývá zpracováním obylného zrní pro jeho snadnější přípravu k jídlu. Zrna obilí se olupují a obrušují v kroupy, krupky a jáhly, nejčastěji se však drtí a roztírají na mouku. V nejstarších dobách byla zrna roztloukána, nebo drcena a roztírána mezi dvěma kameny. Takto připravená směs se pak dále prosévala. Kameny (žernovy) byly nejprve malých rozměrů a pohybovaly se rukama. Spodní díl byl nehybný, druhý se na něm vrtěl nebo otáčel do kola. Již z doby římské jsou také známy mlýny hnané kolem na spodní vodu. Křížové výpravy seznámily Evropu na poč.12.století s větrnými mlýny. S mlýnskými kameny spojilo se asi poč.16.století zvláští ústrojí tzv. pytlování a žejbrování na oddělení mouky a krupice od otrub. Kameny s ústrojím tvořily pak mlýnské složení. Staré české mlýny s malými pískovcovými kameny nedovedly rozemlít dobře obilí jedním projitím a proto se nasypávalo několikrát. Obilí se mlelo buď suché, nebo kropené. Co nepropadlo pytlíkem do moučnice, ale do truhly, znovu se vynášelo na koš, až se vymlela obilní běl a zbývaly jen otruby. Tak se získala nejprve nejbělejší mouka zvaná „vejražek“ a postupně byla mouka temnější a temnější. Větší změny v mlynářské technologii začaly se dít až v 19. století.
Už samotný původ příjmení Mlynář naznačuje, že nebude mít pouze jedno místo vzniku. Přesto, překvapivě, je dnes nejrozšířenější právě na Poličsku a v okolí Žamberka. Z celkového počtu cca 780 nositelů tohoto příjmení je jich 78 v Praze (v poměru k počtu obyvatel však nečetné), 61 na Poličsku a 60 na Žambersku. Obecně se zdá být doménou východních Čech.
Na Poličsku stály mlýny zejména na Černém potoce. Mlýny byly i v Poličce na Bílém potoce. Dostatek vodní síly skýtal Bílý potok zejména po spojení s Černým potokem v Sádku. Zdrojem vodní síly však byla i Svratka v Telecím.
V samotné Borové stávaly 3 mlýny. Příjmí Mlynář se zde objevuje již na počátku 17.století, nejisto však, zda-li se jedná již o příjmí trvalé. V Berní rule z roku 1654 jsou uvedení dva mlynáři – Ondřej Šindlar, který držel mlýn o 1 kole a Martin Petrák držíci mlýn o 2 kolech. Mimo ně je zde uveden ještě sedlák Šimon Mlynář. V o 3 roky mladším seznamu poddaných podle víry je zapsán patrně jako Šimon Hlaváček, konšel s manželkou Kateřinou. Jako Mlynářovi je můžeme najít i v matričních knihách farního úřadu v Poličce. Zdá se tedy, že ač nepochybně původem z mlynářského prostředí, již od 17.století se Mlynářovi v Borové mlynářskému řemeslu nevěnovali. Až do 19.století bylo příjmí psané jako Mlinář s měkkým „i“.

Objednat rodokmen rodu Mlynářů z Poličska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Opršál


ale také Vopršál. Nejstarší zmínky o příjmení Opršál pocházejí z roku 1 400. Příjmení je odvozeno od slovesa opršet, tj. omoknout. V přeneseném významu se však používalo sloveso ve spojitosti s vlasy – vlasy opršaly = vypadaly. Označení Opršál značilo tedy pravděpodobně člověka holohlavého. Dnes se příjmení vyskytuje v několika podobách – Opršal-ová (327 osob), Opršál-ová (72 osob), Vopršal-ová (166 osob), Vopršál-ová (58 osob). V počtu 5 osob se v ČR vyskytuje též příjmení Vopršel (Louny a okolí), kde nelze vyloučit, že vzniklo zkomolením původního příjmení Vopršal. Můžeme také spekulovat, do jaké míry může být spřízněno příjmení Vopršál s příjmením Vopršálek (28 osob), jehož výskyt se z části překrývá s výskytem příjmení Vopršál. Ze studia jiných příjmí (např. Zerzán – Zerzánek) zde příbuznost nelze vyloučit.
Již v Berní rule z roku 1654 se příjmení vyskytuje na několika místech zároveň – ve Studenci a Starém Svánově (Svojanově) na panství Svojanov, v Dolním Újezdě na panství Litomyšl, v Boňkově na panství Okrouhlice v Čáslavském kraji, v Trnové na panství Pardubice, ve Včelničce na panství Černovice v Berounském kraji, v Rychnově nad Kněžnou, v Moravanech u Holic, v Loučíně u Kdyně, v Křížově u Dobříše, v Dolním Bukovsku na paství Třeboň a v Slověnicích u Vlašimi. Nelze tak pochybovat o tom, že příjmení vzniklo na několika místech současně a ne všichni jeho současní nositelé jsou si tak v uplynulém půltisíciletí příbuzní.

Objednat rodokmen rodu Opršál z Poličska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Pavliš


Příjmení odvozeno od jména Pavel – děti Pavla, Pavliše. Patři k nejstarším příjmím na Poličsku a Litomyšlsku, byť se zde vyvinulo nezávisle. Na Poličsku je příjmí Pavliš doloženo poprvé roku 1604, kdy Tomáš Pavliš ujal grunt v Telecím po patrně otci Pavlu Doležalovi. Nejstaršího předka rodu na Litomyšlsku lze najít v Cerekvici na Loučnou od roku 1621. Byl jím Jan Pavliš syn Pavliše Holubíka z Makova. K dubnu 2004 toto příjmení nosilo v ČR 1 136 osob.

Objednat rodokmen rodu Pavliš z Poličska/Litomyšlska.

Petras


Příjmí vzniklo ve vsi Újezdec u Litomyšle. V polovině 16.století zde držel dědičně grunt jako poddaný poličský Kuba Saudek. Spolu s manželkou Annou měl nejméně 7 dětí. Když v roce 1586 zemřel, ujal se gruntu patrně nejstarší syn Petras. Dlouho svého otce však nepřežil a zemřel v roce 1592. Tehdy se také poprvé v zápisech objevuje Petras jako příjmení - vdově po Petrasovi se říkalo Salomena Petraska. Petras měl se Saloménou nejméně 6 dětí, z toho 2 dcery a 4 syny. Obě dcery se provdaly a obdobně tomu bylo i u Petrasových synů. Grunt po něm převzal druhý nejstarší potomek syn Jan. Jeho bratr Ondřej se oženil do Makova. Tito dva bratři pravděpodobně pro nějaký typický fyziologický vzhled používali dále příjmí Škráně respektive Škraňka. V gruntovních zápisech se pak setkáváme jak se Šimonem, tak s Viktorinem - tomu propadl jeho dědický díl na otcovském gruntu obci Poličské za to, že smylnil. Šimon a Viktorín jsou tak pravděpodobně předky všech současných Petrasů. V roce 2012 nosilo toto příjmení v ČR 102 osob. Členy rodu můžeme najít i mezi emigranty do Ameriky a možná i do Ruska a Slavonie. Příjmení má mezinárodní přesah a vzniklo pravděpodobně nejen v Čechách, ale např. i v Řecku. Vyskytuje se i na Slovensku a Maďarsku. Odvozeno je od křestního jména.

Objednat rodokmen rodu Petras z Litomyšlska.

Podskalský


Původ příjmení související s obydlím pod skalou není těžké odhalit. Jako takové má i několik míst svého vzniku. Jedním z nich je i obec Hředle na Podbrdsku, kde příjmení vzniklo pravděpodobně od úkrytu pod skálou v době Třicetileté války. Z Hředle se pak Podskalští rozšířili i do okolí - Bzové, Bavoryně, Knížkovic, apod. Blízce příbuzným jsou Podskalským z Podbrdska Skalkovi.

Objednat rodokmen rodu Podskalských z Podbrdska.

Pohorský


Příjmí vzniklo ve vsi Pohora, dnes části obce Sebranice. Zakladatel rodu byl držitelem svobodné rychty na Pohoře a proto se mu také říkalo rychtář Pohorský. Rod držel zdejší svobodnou rychtu v dědičné linii patrně již od roku 1455 - viz. zachovaný hamfešt rychtáře Pohorského opsaný po roce 1620. Tehdy rychtu koupil Václav řečený Tábor z Lezníka. Příjmí Pohorským zůstalo v rodě i poté, co v polovině 17.století o rychtářství na Pohoře přišli. Nelze vyloučit, že příjmí vzniklo i na jiných místech, dodnes je však nejvíce rozšířené právě na Litomyšlsku. V roce 2013 toto příjmení nosilo 385 osob, z toho 83 v okolí Litomyšle.

Objednat rodokmen rodu Pohorských z Litomyšlska.

Popelka


Příjmí má několik možností výkladu- osoba umouněná popelem, kus plátna vyběleného popelem nebo podpopelený chléb. Příjmí vzniklo nepochybně na několika místech současně. Dnes je rozšířené v podstatě po celé ČR a nosí jej okolo 3770 osob. Největší výskyt je na Uherskobrodsku, v okolí Konic na Moravě a v okolí Poličky. Zde jej můžeme najít k roku 1573 v Širokém Dole a od roku 1619 v Oldříši.V průběhu následujících století se Popelkovi hojně rozšířili nejen v obou obcích, ale i do okolí.

Objednat rodokmen rodu Popelků z Poličska.

Poslušný


Příjmení Poslušný vzniklo na několika místech zároveň. Jedním z míst jeho vzniku je i Litomyšlsko, kde se již roku 1623 se objevuje rodina Lukáše Poslušného na Dolním předměstí Litomyšle. Z panství Litomyšl se rod rozšířil již v 17. století do Libeciny na panství Hrochův Týnec. Lze předpokládat, že dnešní Poslušní z Litomyšlska, Ústeckoorlicka, Vysokomýtska a Chrudimska a blízkého okolí mají jednoho společného předka.

Objednat rodokmen rodu Poslušných z Litomyšlska.

Požár


Příjmení vzniklo na Velkomeziříčsku. Již v roce 1522 se připomíná v Pohořílkách prodej poloviny svobodného dvora Šimonem Požárem Ondřeji z Radslavic. V polovině 17. století můžeme najít Požárovi v Rozích, kde se rod zejména v 19. století hojně rozšířil.

Objednat rodokmen rodu Požárů z Rohů.

Pulkrábek


Příjmení je odvozeno od úřednické pozice - purkrabího. Tak se nazýval za staršího období nejvyšší úředník na panství. Později v 16.století se jednalo o označení nižších úředníků, zatímco vrchní správce panství se nazýval prostě úředníkem, častěji však hejtmanem nebo regentem a později vrchním. Pod úředníky panství pak byla již vesnická samospráva pod vedením rychtáře a konšelů. Označení purkrábek tak mohlo být odvozeno od dnešního slova smyslu úředníčka - sedláka, případně konšela, který byl svým chováním či vzezřením podobný purkrabímu. Dnes se odvozená příjmení od purkrábka objevují ve tvarech Purkrábek (Strakonicko), Pulkrábek a Půlkrábek (Litomyšlsko) a okrajově Pulkrabek (Praha, Brno). Je jisté, že jedním z míst vzniku tohoto příjmí je i Litomyšlsko, kde můžeme Matěje Purkrábka najít již v urbáři z roku 1548 v Dolním Újezdě ve stádu Přibinském.

Objednat rodokmen rodu Pulkrábků z Litomyšlska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Rejman


Příjmení Rejman (též. Rejmann, Reiman, Reimann Reyman, Rajman, Raiman, Raimann, Raymann, Rayman) pravděpodobně vzniklo z německého rodného jména Reimar, které se vykládá z ragin (tj. „rada“) a mâr (tj. „slavný“), nebo z rodného jména Raimund. Ať tak či tak se jedná o příjmení německého původu. Vzniklo pravděpodobně na více místech zároveň, což je u příjmení vzniklých z křestního jména otce časté. Jedním z míst jeho vzniku je i Litomyšlsko, kde je dodnes hojně zastoupeno.

Objednat rodokmen rodu Rejman z Litomyšlska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Říha


Příjmení Říha je odvozeno od křestního jména otce - Řehoře. Dnes je hojně rozšířeno po celé zemi a má hned několik desítek míst svého vzniku. Již v polovině 17. století se můžeme jen v Čechách (tj. bez Moravy) setkat s jeho 128 nositeli. Zajímavostí může být, že na Svitavsku má příjmení společného mužského předka i s příjmením Bačovský a Báča. Zakladatelem rodu byl Říha Bačovský. Část jeho potomků dnes nese příjmení Říha, část Bačovský a část Báča (zkrácená verze od Bačovský)

Objednat rodokmen rodu Říha z Poličska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Skalka


Příjmení odvozené od přírodního útvaru má u nás několik míst svého vzniku. Jedním z nich je i obec Hředle na Podbrdsku, kde příjmení vzniklo zkrácením z příjmení Podskalský.

Objednat rodokmen rodu Skalka z Podbrdska.

Smetánka


Příjmení Smetánka vzniklo na několika místech současně. V polovině 17. století jej můžeme najít na panství Želiv, Zduchovice, Pyšely, Orlík, Prčice a Čáslav. V polovině 17. století se vyskytuje i na panství Rosice, odkud se pravděpodobně přeneslo ve 2. polovině 17. století na sousední panství Nasavrky. Právě zde se v následujících staletí rozšířilo nejvíce. Příjmení Smetánka můžeme najít již v 17. a 18. století i na Slovensku. Můžeme spekulovat, zda-li zde nemá český původ. Slovensky smetánka se totiž řekne smotánka. Ze Slovenska se Smetánkovi rozšířili v 19. století i do Ameriky.

Objednat rodokmen rodu Smetánka z Nasavrcka.

Spousta


Rod Spoustů byl slavným a starým rodem řezníků v Křižanově. Z Křižanova však zcela vymizel.

Objednat rodokmen rodu Spoustů z Křižanova.

Stodola


Původ příjmí není těžké odvodit a je vesnického původu. V polovině 17.století můžeme příjmí najít v okolí Mladé Boleslavi, Rychnova nad Kněžnou, Police nad Metují, Vysokého Mýta, Brandýsu nad Labem, Písku, Úpice, Horšovského Týna, Opočna, Poličky, ale i v Praze. Z územního rozsahu lze odvodit, že se příjmí vyvinulo nezávisle na sobě na několika místech.

Na Poličsku se příjmí Stodola objevuje již v roce 1597 v Poličce. V kontribučním seznamu je tehdy uveden železník Jiří Stodola s výší kontribuce 20 míšeňských grošů. Jednalo se o poměrně vysokou kontribuční dávku, která se vybírala 2x ročně na sv.Jiří a na sv.Havla. Stopa Stodolových v Poličce se však ztrácí během Třicetileté války. V té době se naopak objevuje v Borové, kde se však vyvinulo pravděpodobně nezávisle. Z Borové se rod rozšířil široce do okolí a tak je dnes Poličsko místem s největší koncentrací tohoto příjmení v České republice.

Objednat rodokmen rodu Stodolů z Poličska.

Strnad


Příjmení Strnad vzniklo na několika místech zároveň a je tak dnes hojně rozšířené. Mezi ně patří i Strnadovi z bývalého panství Lysá nad Labem, kde se rod vyskytuje od konce 17. století v Kostomlátkách. Odsud se pak rozšířili do mnoha dalších lokalit okresu Nymburk.

Objednat rodokmen rodu Strnadů okresu Nymburk.

Střítežský


Příjmení Střítežský vzniklo v obci Střítež, dnes části města Poličky. Za dávných dob však bývala Střítež součástí zámeckého panství Litomyšl. V 16.století zde žil Bartoš Mřeň, který se přiženil na rychtu ve Stříteži a začalo se mu říkat Bartoš, rychtář Střítežský. Po něm nesli příjmí Střítežský i jeho potomci. V zápisech jej nalézáme přepisované porůznu foneticky a díky tomu dnes můžeme najít varianty příjmí Střítežský i jako Stříteský (Litomyšlsko), Střítecký (Kavriánov a okolí), ale také Střítezský (Valašské Meziříčí – zde však bude původem od Stříteže nad Bečvou), Střítězský (České Budějovice, ValMez) a Stříteřský (Bystříce nad Pernštýnem). Původní varianta Střítežský se udržela zejména v místě jeho vzniku na Poličsku.

Objednat rodokmen rodu Střítežských.

Sýkora


též Sejkora. Týž člověk je v zápisech psán někdy jako Sýkora, podruhé jako Sejkora. Příjmení vzniklo z názvu ptáka. Byla to přezdívka člověku pohyblivému, pestře oblečenému. Jedná se o příjmení, které patří v ČR mezi 50 nejčastějších. K dubnu 2004 jej v ČR nosilo 12 210 osob. Podobu Sejkora-ová pak 1 207 osob.
Na Litomyšlsku pochází rod z předměstí Litomyšle Záhradí, odkud se rozšířil do okolí. Pravděpodobně také z Litomyšlska se od roku 1659 objevují Sýkorovi i na Poličsku.

Objednat rodokmen rodu Sýkorů/Sejkorů ze Svitavska.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Šimek


Příjmí Šimek vzniklo odvození od křestního jména otce - Šimona. V ČR existuje hned několik míst jeho vzniku. Jedním z nich je i Široký Důl na Svitavsku, kde příjmení vzniklo v druhé polovině 17. století po Šimonu Andrlů. Zatímco po několika generacích převážilo v samotném Širokém Dole zpět příjmí Andrle, u větve rodu v Lubné zůstalo příjmení Šimek. Z Lubné se pak rozšířilo i do okolí.

Objednat rodokmen rodu Šimků z Poličska.

Škraňka


Příjmí Škraňka vzniklo ve vsi Újezdec nedaleko Litomyšle. V roce 2012 nosilo v České republice příjmení Škraňka 146 osob a blíže nezjištěný počet osob v USA, Slovensku, Velké Británii a snad i jinde.

Objednat rodokmen rodu Škraňka.

Šmahel


ale také Mahel. Příjmí Šmahel se poprvé vyskytuje roku 1572 v Hlinsku. Jednalo se o rod mlynářský, který se z panských nájemných mlýnů na panství Rychmburg rozšířil záhy na statek Krucemburk, panství Polná, panství Nasavrky a dálší. V 17. století se díky mlynářeskému řemeslu dostal rod i na panství Žďár nad Sázavou, kde došlo pravděpodobně díky jinému dialektu k potlačení prvotného písmena Š a příjmí bylo zkráceno na Mahel. Dodnes je příjmení Šmahel nejrozšířenější v okolí Hlinska, místa zrodu rodu.

Objednat rodokmen rodu Šmahelů.

Štefl


Příjmení odvozeno od jména Štefan – děti Štefana, Štefla, Štefl. Příjmí vzniklo na několika místech současně. K dubnu 2004 jej v ČR nosilo 1761 osob, v roce 2013 pak 1750 osob, tj. o něco méně. Jedno z míst jeho vzniku je i okolí Ústí nad Orlicí, odkud se pravděpodobně Šteflovi dostali již v 17. století na Litomyšlsko.

Objednat rodokmen rodu Šteflů z Litomyšlska.

Štrobl

Sklářský rod Štroblů z Horácka a Posázaví PDF, 1,3Mb.

Štyndl


Původní podoba příjmí byla pravděpodobně Stündel, což lze přeložit jako krátký čas. V zápisech se objevuje ve variantách Stundl, Stindl, Stindel až po zcela počeštěnou podobu Štyndl. Štyndlovi na Litomyšlsku jsou potomky německých osadníků. Do oblasti Hřebečska přišli ve 13. století přes Slezsko. Již v polovině 16. století bylo příjmení značně rozšířené. Na zámeckém panství Litomyšl je můžeme najít v Chmelíku, Karli, Janově a Litomyšli. V německých obcích si potomci rodu zachovali německou identitu, zatímco v českých obcích se zcela počeštili.

Objednat rodokmen rodu Štyndlů.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Tichý


Hojně rozšířené příjmí již v 17. století.Dnes jej v ČR nosí bezmála 12 tis.osob. Odvození původu příjmí od přídavného jména je poměrně prosté - Tichý byl člověk tichý, nijak hlučně se neprojevující.

V Lubné můžeme Tiché najít již v 17. století. V kraji můžeme najít Tiché ve Stříteži (sedlák Jan), v Telecím (zahradník Jiří), v Předměstí Litomyšle (tkadlec Jiřík), v Korouhvi (sedlák Jiřík), v Říkovicích u Litomyšle (zahradník Stanislav) a v Poličce (soused Václav). Z matričních záznamů v průběhu 30ti leté války můžeme také vysledovat další místa výskytu Tichých - Lány u Litomyšle (1631), Benátky (1636), Trstěnice (1651). Z výše uvedeného je patrné, že i v tak malé oblasti se patrně příjmí rozvinulo hned v několika obcích.

Objednat rodokmen rodu Tichý z Litomyšlska.

Telecký


Příjmení Telecký má nejméně dvě místa svého vzniku. Na jedné straně vzniklo na jižní Moravě od Telče a na straně druhé od obce Telecí na bývalém městském panství Polička.

Objednat rodokmen rodu Telecký.

Troják


S příjmím Troják se setkáváme v polovině 17. století v Makově na městském panství Polička. 11.1.1650 si Václav Troják z Makova vzal za manželku Kateřinu Válkovou z Kamence. V roce 1651 jsou v SPPV uváděni ještě v Makově. Václav je zde uveden jako soused. V berní rule z roku 1654 je však již chalupníkem v Oldříši, kde se jim od roku 1657 narodilo 6 dětí. Na panství Polička se toto příjmí následně rozšířilo a tak v 1.pol.19. století je zde můžeme najít nejen v Oldříši, ale i v Borové a Starém Kamenci. Příjmí však nemá v Čechách pouze jednoho předka a vyvinulo se pravděpodobně na několika místech současně. V polovině 17. století jej můžeme najít též na panství Březnice a Votice. Nejrozšířenější je dnes však na jihu Čech.

Objednat rodokmen rodu Troják z Poličska / Litomyšlska.

Tměj


ale také Tmej. Zdá se, že příjmení je odvozeno od tvaru slova tma. Mohlo by se tak jednat o zkráceninu z přezdívky Temnej či Teměj – Tměj a tedy i příjmení českého původu. Podle pravidel českého pravopisu je 3. tvar množného čísla od tmět se tmějí se. Na Litomyšlsku se prvně objevuje v roce 1598, kdy Vávra Tmiej koupil grunt od Jana Kalivody na Pohoře, dnešní části Sebranic mezi Poličkou a Litomyšlí. Odsud se také dále rozšířilo do okolí. V roce 2014 nosilo příjmí Tměj/Tmějová a Tmej/Tmejová 378 osob.

Objednat rodokmen rodu Tměj.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Večeře


Příjmení Večeře patří do skupiny originálních regionálních příjmení vzniklých na Litomyšlsku. Dodnes je zde a v nejbližším okolí hojně zastoupeno. Vzniklo v druhé polovině 16.století z rodu Machurů. Prvně je doloženo roku 1576 v Horním Újezdě. V průběhu 17. století se z něj vyvinulo i příjmení Svatoš.

Objednat rodokmen rodu Večeře.

Veselík


V Berní rule z roku 1654 můžeme příjmí Veselík najít celkem 8x krajově rozdělených do tří oblastí, kde se příjmí vyvinulo patrně nezávisle na sobě – a to v okolí Klatov (Střítež, Běšiny, Kbel), Tábora (Prudice) a Litomyšle (Vidlatá Seč, Desná). Dnes příjmení Veselík-Veselíková užívá přibližně 290 osob.

Objednat rodokmen rodu Veselíku původem z Litomyšska.

Víšek


Příjmení vzniklo pravděpodobně na více místech na jednou. Jedná se o odvozeninu z křestního jména otce Viktorýn. V polovině 17. století zaznamenává Berní rula 17 osob s tímto příjmím, nepochybně nepříbuzných. V Chrudimském kraji se objevuje hned pětkrát a to i v sobě blízkých lokalitách jako je Dolní Újezd a Podměstí. V tomto případě nelze vyloučit příbuznost. Jedním z míst jeho vzniku je však i Makov u Litomyšle, kde potomci Viktorína Kováře používali v 2.polovině 17.století příjmí Víšek. Na Chrudimsku se jedná dodnes o velmi rozšířené příjmení.

Objednat rodokmen rodu Víšků původem z okolí Nových Hradů.

Vodstrčil


Příjmení pocházející z Litomyšlska, kde dosáhlo největšího rozkvětu v Makově. V roce 2012 bylo možné v ČR najít na 91 osob s tvarem příjmení Vodstrčil/Vodstrčilová a 141 osob s tvarem příjmení Vostrčil/Vostrčilová. Vodstrčilovi můžeme najít i mezi emigranti do Ameriky (zde psáni jako Wodstrchill).

Objednat rodokmen rodu Vodstrčilů.

Vopařil


Příjmení vzniklo pravděpodobně na Litomyšlsku, kde je i dodnes nejvíce rozšířeno. Nalézt jej můžeme již v polovině 16. století v obci Dolní Újezd. Odsud prapředek rodu Marek přesídlil do Litrbach, dnes Čisté. Zde však byl rod tvrdě postižen za Trautmansdorfů, kdy jim byly v Litrbaších zabrány tři grunty a svedeny k panskému dvoru. Nové utočiště nalezl rod v Kališti a Lubné, odkud se následně rozšířil i do okolí.

Objednat rodokmen rodu Vopařilů.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Zavoral


Všichni současní Zavoralové (nikoliv Zaoralové) v Čechách mají jednoho společného předka. Nejstarší doložený člen rodu Zavoralů se narodil kolem roku 1591 v Lubné. Příjmí vzniklo od slovesa orat. V minulosti se pole oralo několikrát po sobě. První orání po setbě se nazývalo podorání. Následovalo druhé orání odurování, pšírování, mísení, třetí se nazývalo čtveřiti, čtvrté pak zaorati - orat k setí nebo orbou setbu zakrýt a pravděpodobně i od tohoto čtvrtého orání či od dokončení orání bylo odvozeno příjmí Zavoral. Zavoraly dnes můžeme najít také v USA, Polsku, Slovensku, Chorvatsku, Německu a Rakousku. Příjmení dnes v ČR používá bezmála 600 osob.

Objednat rodokmen rodu Zavoralů.

Zdvořilý

Viz. zde

Zeman


Příjmí Zeman je dnes hojně rozšířené a svého vrcholu dosáhlo v roce zvolením Miloše Zemana prvním přímo voleným prezidentem ČR. V témže roce nosilo příjmení Zeman Zemanová 17 856 osob a bylo tak 45. nejrozšířenějším u nás. Příjmí se vyvinulo z označení nižšího šlechtice, později svobodného držitele statku zapsaného v zemských deskách. Ještě ve 14.století bylo označení zeman, podobně jako vladyka, označením šlechty jako celku. Později se však význam posunul úžeji k nižšímu šlechtici, který sídli na venkovském dvoře a živí se zemědělstvím. Postupným ovládáním svobodných dvorců panským stavem docházelo i k úpadku zemanů. Označení zeman ztratilo postupně formální právní význam. Přetrvalo však v běžném jazyce až do dnešních dob.

Stejně tak jako u ostatních široce rozšířených příjmení dnes, nemají ani potomci Zemana jednoho společného předka, ale hned několik. Na Litomyšlsku se např. příjmí vyvinulo v dnešní Desné, kde býval svobodný statek přiřazený však k Hornímu Újezdu a zámeckému panství Litomyšl. Jana Zemana zde lze najít již v urbáři z roku 1548 ve stádu cikovském. Zemanovi drželi zdejší svobodný statek až do roku 1660, kdy byl prodán, tehdy jako svobodná rychta, urozenému rytíři Baltazaru Schlingerovi z Mlgastu. Dodnes nosí na Litomyšlsku toto příjmení 64 osob.

Objednat rodokmen rodu Zemanů z Litomyšlska.

Zerzán


ale také Zerzáň (moravská podoba příjmení) a Zerzánek. Existují tři lokality, odkud lze odvozovat původ rodu - na Moravě se jedná o Buchlovice, kde lze najít příjmení Zerzáň roku 1663, ale nelze vyloučit jeho dřívější výskyt. Dále v Častrově u Kamenice pod Lipou, kde je zaznamenáno v Berní rule již v polovině 17. století, avšak z této doby se nedochovali žádné archiválie, které by pomohly historii rodu zde určit a nakonec Horní Újezd na Litomyšlsku, kde se poprvé objevuje k roku 1642. Nelze také vyloučit, že v těchto lokalitách vzniklo příjmení Zerzan/Zerzán/Zerzáň nezávisle na sobě.
Na Litomyšlsku se rod Zerzánů, původně psaných v podobě Zrzan rozšířilo z Horního Újezda do okolí již ke konci Třicetileté války. Z této lokality se také vyvinula a ustálila podoba příjmení Zerzánek.
Dnes je příjmení Zerzán/Zerzan/Zerzáň nejrozšířenější v okolí Vysokého Mýta, Litomyšle, v okolí Uherského Hradiště a Ivančic. Český resp. moravský původ mají i dnešní nositelé příjmení Zerzan ve Vídni, v USA a v Rusku – oblíbených destinací naší emigrace v 19.století.
Původ příjmí bude pravděpodobně odvozen od tělesných vlastností – barvy vlasů Zrzavý – Zrzán – Zerzán. Někteří badatelé považují zrzavost za genový pozůstatek Keltů.

Objednat rodokmen rodu Zerzánů původem z Litomyšska.

Zopf


Sklářský a později lesnický rod Zopfů v Čechách a v Moravě.

Objednat rodokmen rodu Zopfů.

Zrůst


Příjmení Zrůst patří k původním českým příjmím s významem urostlý. Pochází z oblasti západně od Poličky. V Berní rule z roku 1654 toto příjmení můžeme najít v obcích Lezník, Voletice, Luže, Telecí a Krouna. Je možné, že původem je rod z prvně jmenované obce, neboť zde jej můžeme najít již k roku 1548.

Objednat rodokmen rodu Zrůstů.


A  B  Č  D  E  F  G  H  Ch  J  K  L  M  O  P  Ř  S  Š  T  V  Z  Ž 


Žďára


Příjmení vzniklo v Dolním Újezdu na litomyšlsku, kde je dnes i nejvíce rozšířeno, podle místní části Žďár a v obci Tatce na Kolínsku, kde však vzniklo zkrácením z příjmení Žďárský na přelomu 18. a 19. století. Nejstarší záznam s příjmím Žďára můžeme v Dolním Újezdě najít již k roku 1546. Z Dolního Újezda se pak rod začal šířit do vzdáleného i blízkého okolí.

Objednat rodokmen rodu Žďárů.


Zpět na začátek stránky - Zpět na hlavní stranu - Kontakt